KORREK Pro TFC Hydrox 700 ml

Tuotenumero: 1000000500
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90 Normaalihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

KORREK Pro TFC™ Hydrox on erittäin helppo ja nopea tapa suojata auto erilaisilta ulkoisilta rasituksilta, kuten maantiesuola, piki, UV-säteet. Hydrox aktivoituu veden vaikutuksesta, eikä vaadi mekaanista levitystä: suihkuta vasta pestyille, kosteille pinnoille ja huuhtele. Antaa maali- ja metallipinnoille peilimäisen kiillon ja tekee käsitellyistä pinnoista erittäin vettä ja likaa hylkivät. 

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 - Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu:Hakeudu lääkäriin. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

H315 - Ärsyttää ihoa. Irriterar huden.
H318 - Vaurioittaa voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador.