Cooper kasteluaine muurahaisille 250 ml

Tuotenumero: 50788
Normaalihinta €19,90
Myyntihinta €19,90 Normaalihinta €19,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Cooper kasteluaine muurahaisille sopii muurahaisten ja muiden ryömivien hyönteisten torjuntaan ulkotiloista ja rakennusten välittömästä läheisyydestä. Erittäin tehokas liuos muurahaisten torjuntaan. Nestemäinen tiiviste. Laimennetaan käyttöväkevyyteen, 5 ml valmistetta: 1 litra vettä.  Levitetään muurahaisten kulkureiteille, käytäville, perustusten ympärille. Valmistetta voi myös kaataa suoraan muurahaispesän kulkuaukkoihin. Ei syötävien kasvien alustoille. Lapset ja lemmikkieläimet voivat oleskella käsitellyllä alueella nesteen kuivuttua.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.KäyttöturvallisuustiedoteTehoaine: permetriini 5 %

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE:Pese runsaalla vedellä ja saippualla. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/…
P332+P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä:Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P391 - Valumat on kerättävä. Samla upp spill.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti

H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Clean Kill Pyretriini Hyönteisspray 375 ml

Clean Kill Pyretriini Hyönteisspray 375ml

Clean Kill
Cooper Muurahaispölyte 200 g

Cooper Muurahaispölyte 200g

Cooper
Tilapäisesti loppu
Cooper kasteluaine muurahaisille 250 ml

Cooper kasteluaine muurahaisille 250ml

Cooper
Cooper Etanarae syötti 800 g

Cooper Etanarae syötti 800g

Cooper
Cooper Muurahaisrasia 4 kpl

Cooper Muurahaisrasia 4 kpl

Cooper
Bio-Kill Extra micro-fast 375 ml Hyönteisspray

Bio-Kill Extra micro-fast 375ml Hyönteisspray

Bio-Kill