Tabac Original Craftsman After Shave Lotion -partavesi 50 ml

Tuotenumero: 15786116
Normaalihinta €14,70
Myyntihinta €14,70 Normaalihinta €14,70
Varastossa Tilapäisesti loppu

Tabac Original Craftsman After Shave Lotion raikastaa kasvot parranajon jälkeen. Se virkistää ja viilentää kasvojen ihoa samalla rauhoittaen sitä parranajon jälkeen. Siistin ja elegantin olemuksen viimeistelee miellyttävä, miehekäs Tabac Original Craftsman -tuoksu.

ALCOHOL, WATER (AQUA), FRAGRANCE (PARFUM), GLYCERIN, LINALOOL, LIMONENE, BISABOLOL, COUMARIN, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CITRONELLOL, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, LACTIC ACID, CITRAL, SODIUM HYDROXIDE, GERANIOL, EUGENOL, BHT.

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. Läs etiketten före användning.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P501:määräysten mukaisesti

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.