Outlet

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Tuotenumero: 15754795
Normaalihinta €2,00
Myyntihinta €2,00 Normaalihinta €9,50
Varastossa Tilapäisesti loppu

Alkuperäinen hinta: €9,50.
30 pv alin hinta: €9,50

Hajuton ja tehokas Free Punkkikarkote karkottaa punkit iholta ja suojaa myös hyttysiltä. Jopa 8 tunnin suoja punkkeja vastaan. Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa.

P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua,näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P264 - Pese…huolellisesti käsittelyn jälkeen. Tvätta … grundligt efter användning.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

P264: ..kädet..
P501: Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja sen tyhjä pakkaus sekajätteenä.

H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Free  Punkkikarkote active spray 100ml

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Free
Outlet
Free  Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free
Free Hyttyskarkote aerosol  50ml

Free Hyttyskarkote aerosol 50ml

Free