Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Tuotenumero: 1000000491
Normaalihinta €6,85
Myyntihinta €6,85 Normaalihinta €6,85
Varastossa Tilapäisesti loppu

Koko perheelle sopiva Free Kids & Family hajuton hyttyskarkote antaa suojan hyttysiä ja punkkeja vastaan 4-10 tunnin ajan. Suojaa myös trooppisilta hyttysiltä. Allergiatunnus. Valmistettu Suomessa, Heinävedellä.

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P301+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKES-KUKSEEN tai lääkäriin. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutinajan.Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti.Jatka huuhtomista. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa

Free  Punkkikarkote active spray 100ml

Free Punkkikarkote active spray 100ml

Free
Outlet
Free Hyttyskarkote Teho Outdoor  100ml

Free Hyttyskarkote Teho Outdoor 100ml

Free
Free  Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free Hyttyskarkote aerosol 150ml

Free
Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free Hyttyskarkote Kids & Family 100ml

Free
Free  Hyttyskarkote active spray 100ml

Free Hyttyskarkote active spray 100ml

Free
Free Hyttyskarkote aerosol  50ml

Free Hyttyskarkote aerosol 50ml

Free