KORREK Kliineri 350 ml

Tuotenumero: 125350
Normaalihinta €9,90
Myyntihinta €9,90 Normaalihinta €9,90
Varastossa Tilapäisesti loppu

Pastamainen puhdistus- ja kiillotusvaha huonokuntoisille maali-, metalli- ja kromipinnoille. Sisältää hiovia ainesosia, jotka syväpuhdistavat ja silottavat pintanaarmuja. Soveltuu myös ruoste-, bitumi-, suola-, bensa- ym. vaikeiden tahrojen poistamiseen.

  • Avainlippu
  • Valmistettu Suomessa

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.-Tupakointi kielletty. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. Undvik utsläpp till miljön.
P301+P330+P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:Huuhdo suu.EI saa oksennuttaa. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus… Innehållet/behållaren lämnas till…

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H226 - Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.